In onze organisatie dragen we kwaliteit hoog in het vaandel. We gaan er dan ook heel bewust mee om en luisteren aandachtig naar de vragen en suggesties van onze cliënten, familieleden of derden en onderzoeken waar we de werking nog verder kunnen verbeteren.

 

Wilt u een klacht melden?

Als er ergens iets fout loopt of je ervaart een tekortkoming in om het even welk domein, dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen.

  • Je eerste aanspreekpunt kan een medewerker zijn (namelijk de begeleiding, een maatschappelijk werker, enz.).
  • Voldoet het antwoord niet aan je wensen, dan kan je ons dit laten weten via mail klachten@martinevancamp.be, mondeling of schriftelijk.
  • De klacht wordt besproken op een intern overleg en we zoeken samen naar een oplossing. 

De klachtencommissie bestaat uit: 

  • Johny Pans, voorzitter van het collectief overlegorgaan
  • Michel Roovers, lid van het collectief overlegorgaan
  • Jan Havermans, afdelingsverantwoordelijke dienst inclusieve ondersteuning
  • Mevr. Siska Van Gheluwe, Onafhankelijk deskundige (indien de klacht te maken heeft met een ontslag). 

Je bent ook steeds vrij om contact op te nemen met de zorginspectie via het emailadres  contact.zorginspectie@vlaanderen.be of met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap via het emailadres klachten@vaph.be.

Wilt u een inbreuk melden?

Vzw Martine Van Camp beschouwt bedrijfsethiek en naleving van de wetgeving als één van de hoekstenen van haar beleid. Daarom werd een mechanisme opgezet dat zowel werknemers als externe partijen de mogelijkheid biedt om elke inbreuk op de interne beleidslijnen en procedures, wetten en reglementeringen, op een vertrouwelijke manier te melden.

Een melding maken is geen makkelijke beslissing. Binnen Vzw Martine Van Camp zijn wij er ons van bewust dat u zich zorgen maakt over de eventuele implicaties en represailles van een melding. Vzw Martine Van Camp heeft een document opgesteld om ervoor te zorgen dat er een kader bestaat waarbinnen medewerkers en externe partijen hun bezorgdheid kunnen uiten zonder te moeten vrezen voor represailles.

Dit document is in lijn met EU richtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.

Heb je een zorgvraag of extra ondersteuning nodig?

Samen met jou gaan we op zoek naar de oplossing die helemaal bij je past. Je kan hiervoor rekenen op een volledige trajectbegeleiding en opvolging. 

Zorg aanvragen