Overleg


De inspraak van de cliënt en zijn vertegenwoordiger (belangrijk betrokkene) in onze werking is belangrijk en noodzakelijk om te komen tot een bevredigend en dynamisch antwoord op de zorgvraag. We willen dit dan ook een plaats geven in alle facetten van de werking.


De individuele dienstverleningsovereenkomst

De beste manier om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt te bereiken, is door hem (en / of zijn belangrijk betrokkene) als een volwaardige partner te betrekken in de zoektocht naar zorg op maat. Voordat de dienstverlening opgestart wordt gaan we in het proces van vraagverduidelijking samen met de cliënt op zoek naar de beste antwoorden op zijn vragen. Aan de hand van een uitgebreide intakeprocedure maken we kennis : we leren de mogelijkheden, beperkingen, wensen en noden kennen. Dit alles vindt zijn neerslag in het ondersteuninsplan.  Dit is een beschrijving van het geheel van de ondersteuning waarop de cliënt een beroep wil doen. Deze ondersteuning kan geboden worden door reguliere diensten, mantelzorg, het sociale netwerk, en gespecialiseerde zorg, waaronder onze voorziening. Vevolgens bepalen we samen in een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) wat de inbreng van onze voorziening zal zijn in het ondersteuningsplan. Gezien de moeilijkheid om met heel wat van onze cliënten in een volwaardige dialoog te treden, zijn belangrijke betrokkenen van cruciaal belang.  Zij dienen de cliënt zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en hebben de opdracht om een maximale inspraak te waarborgen. We hanteren echter ook methodieken om de cliënt zelf ook maximaal te betrekken ; zo heeft elke cliënt een aandachtsbegeleider die oog heeft voor zijn specifieke noden en belangen.


Inspraak moet ook gewaarborgd zijn tijdens de uitvoering van de dienstverlening. Het IDO is immers een dynamisch instrument dat steeds opnieuw kan aangepast worden aan de evoluerende noden en wensen van de cliënt. De aandachtsbegeleider speelt hierin een belangrijke rol.
 

Het dagcentrum

In het dagcentrum kunnen cliënten ook 1 x per jaar een keuze makenn, met de aandachtsbegeleider of  alleen, uit een aanbod van activiteiten. Hiermee wordt rekening gehouden bij het opmaken van het individuele dagprogramma. Voor sommige gebruikers zijn er wekelijks of 14-daags individuele gesprekken gepland om specifieke problemen te kunnen ondervangen. Op regelmatige tijdstippen wordt, op een aangepaste wijze, een tevredenheidsmeting georganiseerd door de vormingsmedewerker. Tot slot zijn er maandelijkse leefgroepvergaderingen waarbij allerlei onderwerpen aan bod komen : een keuze voor een daguitstap, plaatsen aan tafel, afspraken, voorstellen allerhande,..


Wonen

In de diverse woonvormen wonen de meeste cliënten samen in een leefgroep. Anderen wonen in een kleine groepswoning of in studio's. Om dit (samen) wonen mogelijk te maken is overleg noodzakelijk. Hiertoe wordt regelmatig een leefgroepvergadering georganiseerd. Hierop kunnen bewoners vragen stellen over en onderwerp naar keuze, voorstellen doen, worden bewoners geïnformeerd over geplande activiteiten, over het uurrooster van de begeleiding. De onderwerpen sluiten nauw aan bij de leefwereld van de bewoner en hebben ook vaak met het samenleven in groep te maken.Daarnaast is er een bewonersraad. Dit is een overkoepelend overlegmoment waarop alle cliënten van een afdeling of cluster worden uitgenodigd. In praktijk is dit vooral het geval binnen "inclusief wonen". De agenda wordt samengesteld door bewoners en begeleiding. De thema's overstijgen de eigen leefgroep. Het kan o.a. gaan over bewindvoering, geplande onderhoudswerken, een evaluatie van het onderhoud, de kwaliteit van de woning, de maandelijkse facturen,...
 

De gebruikersraad

Tot slot is er de verkozen gebruikersraad. Deze werd opgericht krachtens het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 1993. Deze raad wordt elke 4 jaar opnieuw samengesteld en heeft vertegenwoordigers uit elke erkende afdeling van de voorziening. Hij vergadert minstens 3 x per jaar. De gebruikersraad kan autonoom advies uitbrengen over alle onderwerpen die de relatie cliënt - voorziening aanbelangen. Hij wordt voorafgaand om advies gevraagd bij inhoudelijke wijzigingen aan het verblijfsprotocol, het charter van rechten en plichten en cliëntgebonden procedures uit het kwaliteitshandboek (intake, opstellen handelingsplan,..). Hij krijgt ook informatie over de inzet van de financiële middelen, het investeringsplan, de inspectieverslagen,...  Voor cliënten zijn elders op de website de verslagen en het huishoudelijk reglement beschikbaar.