Links informatief

Steunpunt expertise netwerk

Het Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) wil de deskundigheid van professionelen en diensten bevorderen inzake preventie, diagnose en (be)handeling met betrekking tot het functioneren van de personen met een handicap, die behoren tot volgende specifieke doelgroepen: personen met een niet aangeboren hersenletsel, personen met autisme, personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen.
 

Auti OK

De Auti Ouders Klub, of kortweg Auti-OK, is in 2003 opgestart door enkele ouders van kinderen met autisme. Hun missie is het creëren van vrijetijdsmogelijkheden voor kinderen met autisme en het zorgen voor een aangepaste dienstverlening voor hen en hun omgeving. Speel-Goed-Club en vormingsavonden zijn de voornaamste bezigheden van Auti Ouders Klub.
 

Plan VZW

P.L.A.N. vzw is een Expertisecentrum inzake persoonlijke toekomstplanning.
 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het Vlaams Fonds (VLAFO) is de roepnaam van het Vlaams Agentschap voor Personen (VAPH) met een Handicap. Het Vlaams Fonds wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken. Het Vlaams Fonds subsidieert hiertoe personen met een handicap en diensten of voorzieningen op verschillende domeinen.
 

Vlaams WelzijnsVerbond

Het Vlaams WelzijnsVerbond (VWV) groepeert een 700-tal voorzieningen uit het Vlaams vrij initiatief in de welzijnssector.
 

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap

Het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (VGPH) verenigt verschillende gebruikersverenigingen met als doel de positie van gebruikers te verstevigen.
 

Similes

Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen.
 

Autisme Vlaanderen

Op deze website vindt men zowel de VZW Autonoom als de VZW Vlaamse Vereniging voor Autisme. De eerste VZW verenigt vrijwilligers voor begeleiding van activiteiten met mensen met een autismespectrumstoornis. De Vlaamse Vereniging Autisme is de vereniging die opkomt voor de belangen van personen met autisme. Daartoe organiseert ze de Autismetelefoon, bondgenotenwerking, informatie en sensibilisatie. Ouders en familieleden, zoals broers en zussen, partners of kinderen van een persoon met autisme én hun sociaal netwerk, kunnen bij de vereniging aankloppen; en uiteraard ook personen met autisme.