Inclusief Wonen

Inclusief Wonen
Inclusief Wonen
Inclusief Wonen
Inclusief Wonen
Inclusief Wonen
Inclusief Wonen
Inclusief Wonen
Inclusief Wonen
 
back next

Doelgroep

Inclusief wonen richt zich tot meerderjarige personen die zijn ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en die een toelating verkregen hebben om beroep te doen op een dienst inclusief wonen. Cliënten dienen te beschikken over enige zelfredzaamheid op sociaal, huishoudelijk en hygiënisch vlak. In noodgevallen moet de cliënt de permanentie-gsm kunnen bellen. Eventuele psychiatrische problematiek is gestabiliseerd. Cliënten zijn gemotiveerd om begeleid te worden en zijn bereid om deel te nemen aan dagbesteding (beschermde werkplaats, begeleid werk, dagcentrum, vrijwilligerswerk,,…). Men beschikt over enig gevoel voor maatschappelijk aanvaarde normen en waarden.

Aanbod

Inclusief wonen is een eerder ambulante dienst die cliënten aan huis ondersteunt om zo zelfstandig mogelijk te leven. Er wordt geen permanente ondersteuning geboden. ’s Nachts zijn cliënten alleen. In nood kunnen ze altijd bellen naar een permanentie gsm. De dienst kan cliënten ondersteunen op een brede waaier van domeinen: psychosociaal, administratief, medisch, wonen, dagbesteding, vrije tijd, sociaal netwerk,… Om te bepalen welke ondersteuning nodig is, wordt enerzijds met de cliënt en diens netwerk een proces van vraagverduidelijking doorlopen en wordt anderzijds de zorgzwaarte ingeschaald. In een ondersteuningplan wordt de ondersteuning beschreven en de actoren die hierbij betrokken zijn. We doen maximaal beroep op het netwerk van de cliënt en reguliere diensten.

Visie

De visies van volwaardig burgerschap en respect voor de unieke, gelijkwaardige persoon zijn de uitgangspunten. De cliënt heeft recht op zelfontplooiing en het recht op een eigen levensinvulling. Binnen het kader van individuele (on)mogelijkheden, kwaliteiten, talenten en beperkingen en van algemeen maatschappelijke geaccepteerde waarden en normen trachten we zoveel mogelijk aan de vragen of wensen van de cliënt tegemoet te komen. We willen de cliënt kansen bieden om zijn persoonlijke doelen te bereiken. We laten de cliënt zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven houden. De cliënt maakt zijn keuzes zoveel mogelijk zelf, en krijgt de kans te leren van zijn/haar eigen fouten.  Dit impliceert dat de begeleider soms een verantwoord risico dient te nemen en slechts ingrijpt omwille van het welzijn van de cliënt of van anderen, niet omwille van eigen waarden, normen, opvattingen of angsten. We zijn voorzichtig in het hanteren van regels, beperkingen, geboden en verboden.

Huisvesting en kosten

De kosten van leven en wonen (huisvesting, voeding, energie, medische kosten, poetsdienst,...) moeten volledig door de bewoner gedragen worden. Het huisvestingsaanbod is gevarieerd : sommige cliënten verblijven in een woning die hun eigendom is, andere cliënten wonen in een studio of in een kleine groepswoning. De keuze voor een studio of groepswoning hangt af van verschillende factoren zoals de voorkeur en zelfredzaamheid van de cliënt, de financiële mogelijkheden van de cliënt, de samenstelling van de groepswoning,.. De studio’s en groepswoningen zijn geïntegreerd in een gewone woonomgeving. Momenteel zijn onze woningen niet rolwagentoegankelijk. We adviseren bewoners om hun financiële belangen te laten behartigen door een bewindvoerder.