De Gebruikersraad

In de voorziening functioneert een gebruikersraad. Deze raad werd opgericht in uitvoering van de “inspraakbesluiten” uit 1993. De raad wordt om de 4 jaar vernieuwd door verkiezingen.

Samenstelling en functioneren :

Deze raad is samengesteld uit de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten. Er wordt voor gezorgd dat er een redelijke vertegenwoordiging is uit alle afdelingen (dagondersteuning, woonondersteuning, inclusief wonen). De gebruikersraad telt 12 leden. De gebruikersraad vergadert zo dikwijls als hij dit nodig vindt maar minimaal 3 keer per jaar.

De gebruikersraad duidt onder zijn leden een voorzitter en een secretaris aan. Er wordt eveneens een waarnemer in de raad van bestuur aangeduid. Er worden ook 2 vertegenwoordigers aangeduid die zetelen in de interne klachtencommissie.

De voorzitter, secretaris en directeur stellen de agenda van de vergadering op. De directeur en de adjunct-directeur zijn normaal steeds aanwezig op de vergaderingen. De voorziening ondersteunt ook de werking van de gebruikersraad.

Bevoegdheden :

De gebruikersraad kan steeds op eigen initiatief adviezen uitbrengen. Hij kan ook vragen om gehoord te worden over uiteenlopende onderwerpen. Hij wordt verplicht om advies gevraagd bij wijzigingen in het concept van de voorziening, bij belangrijke wijzigingen in de woon -, en leefsituatie en bij wijzigingen aan het model van verblijfsovereenkomst en charter van de voorziening. Ook de financiële situatie (de jaarrekening) wordt voorgesteld aan de gebruikersraad.

In praktijk wordt de het advies van de gebruikersraad gevraagd bij ontwikkelingen in het masterplan, de investeringsplannen, inhoudelijke aanpassingen aan de cliëntgebonden procedures uit het kwaliteitshandboek, wijzigingen aan het organigram, de kwaliteitsplanning,…

Er wordt uitgebreid gerapporteerd aan de gebruikersraad over inspectieverslagen, audits, het tevredenheidsonderzoek, enzovoort.

Samenstelling en verslagen van de gebruikersraad