U hebt een vraag naar hulp bij de zorg. Hoe gaan we te werk ?


Wanneer u meer informatie wenst over onze dienstverlening of een vraag wenst te stellen naar ondersteuning, kan u zich wenden tot Nadine Broos, diensthoofd sociale dienst. Dit kan op  013/35.16.07 of via nadinebroos@martinevancamp.be


Een vraag naar kennismaking
 

Wanneer u wenst kennis te maken met onze dienstverlening kan u terecht op bovenstaand contact. We maken een afspraak op een voor u passend ogenblik en besteden ruim aandacht aan het geven van informatie over onze dienstverlening en brengen een bezoek aan de werking. We geven ook informatie over de inschrijvingsprocedure bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (www.vaph.be)


Een vraag naar ondersteuning
 

Wanneer u gebruik wenst te maken van een vorm van ondersteuning (dagcentrum, begeleid werk, inclusief wonen, residentieel wonen) die betoelaagd wordt door het VAPH, is het noodzakelijk dat u geregistreerd bent op de "centrale registratie zorgvragen". Indien dit nog niet gebeurd is, helpen we hier graag bij. Met uw goedvinden worden wij dan uw contactpersoon in de zorgregie.

Daarna starten we samen het proces van vraagverduidelijking. Hierbij gaan we samen met u op zoek naar het eigen levensproject met wensen en verwachtingen, mogelijkheden en vragen van de persoon met een beperking. In het kader van dit proces wordt ook een dossier samengesteld. Hierbij verzamelen we, mits uw instemming, gegevens bij diverse instanties (medisch, sociaal, onderwijs, orthopedagogisch). Wanneer de vraagverduidelijking afgerond is, is het wachten op een open plaats.

De problematiek van de wachtlijsten is u immers allicht bekend via de media. Wanneer onze voorziening een open plaats heeft, dient deze bekend gemaakt te worden aan alle contactpersonen in de regio. ZIj kunnen gedurende een periode van 14 dagen kandidaten voor deze open plaats aanmelden. Bij onze opname dienen wij de voorkeur te geven aan een kandidaat die een "prioritaire vraag" heeft. Dit etiket wordt toegekend door de regionale prioriteitencommissie. Enkel wanneer er geen kandidaten zijn met dit etiket of in uitzonderlijke omstandigheden, mogen wij afwijken van deze regel. Ook uw vraag wordt, met uw instemming, aangemeld op deze open plaats.

Wanneer uw vraag wordt weerhouden om de dienstverlening op te starten nemen wij contact met u op. De zorgvraag wordt verder onderzocht. De eerder uitgevoerde vraagverduidelijking mondt in onderling overleg uit in een ondersteuningsplan. Dit plan biedt een overzicht van de dienstverlening die door de onze voorziening en door andere instanties zal geleverd worden. Dit hoeft niet steeds onze voorziening te zijn. We streven er immers naar om het sociale netwerk van de persoon met een beperking zoveel en zolang mogelijk actief te betrekken bij het realiseren van de ondersteuning. Ook andere reguliere diensten kunnen in de dienstverlening betrokken worden. In een individuele dienstverleningsovereenkomst spreken we tenslotte af welke diensten onze voorziening zelf zal aanbieden. Dit is uiteraard een dynamisch gegeven¨. Het zal dan ook regelmatig geëvalueerd worden.

Aansluitend hierop komen een aantal meer administratieve onderwerpen aan bod zoals : inventarisatie van sociale voordelen, het verblijfsprotocol, een overzicht van de inkomsten, informatie over facturatie en onkosten.

Tot slot wordt een instapdatum afgesproken. Dit is de start van de proefperiode die maximaal 6 maanden duurt. Tijdens deze periode leren we mekaar beter kennen en krijgen we ook een beter zicht op de mogelijkheden en verwachtingen. Halfweg de proefperiode wordt door de sociale dienst een overleg gepland voor een tussentijdse evaluatie. Beide partijen kunnen hier hun ervaringen formuleren en er is een mogelijkheid tot bijsturing. Naar het einde van de proefperiode toe wordt een evaluatieverslag opgesteld door het begeleidend team i.s.m. de orthopedagoog. Dit evaluatieverslag wordt voorgesteld op het opnameteam. Hierna neemt het opnameteam een beslissing over de verder dienstverlening.
In geval van een positieve beslissing loopt de dienstverlening ononderbroken door. In het andere geval verbindt de voorziening zich er toe om mee te zoeken naar een andere ondersteuningsvorm. In overleg met u wordt gezorgd voor een verantwoorde en efficiënte overdracht van informatie.