Historiek

De start

VZW "Martine Van Camp" werd opgericht in 1983 door leden van de Lions-club van Diest. Zij wensten een initiatief te ontwikkelen dat tegemoet kwam aan de ondersteuningsnood bij woon- en dagbesteding voor meerderjarige personen met een verstandelijke beperking.

De naam werd ontleend aan het dochtertje van de Diestse voetballegende van de jaren '60, Jef Van Camp. Ondanks een solidariteitsactie, die een operatie in de Verenigde Staten financieel mogelijk moest maken, werd een hartafwijking haar fataal. Het saldo van het fonds, werd ter beschikking gesteld van een gelijkaardig initiatief. Het project voor de oprichting van een dagcentrum en een home voor personen met een handicap voldeed aan deze voorwaarden.

De VZW "Martine Van Camp" werd aanvankelijk erkend voor de opvang van 14 personen in een dagcentrum en voor 17 personen in een tehuis voor werkenden.

Reeds snel werd duidelijk dat deze erkenningen slechts een beginpunt waren :

De opvang van 17 personen in één gemeenschappelijke ruimte liet geen mogelijkheid om op een eigentijdse manier een antwoord te formuleren op de zorgvragen van gebruikers. Er was ook nood aan opvang van personen die geen tewerkstelling in een beschermde werkplaats aankonden. Bovendien was die tewerkstelling helemaal geen constant gegeven. Ook de erkende capaciteit van het dagcentrum bleek al snel te klein.
 


De groei

In de loop van de volgende jaren werden vervolgens continu inititiateven genomen op vlak van decentralisatie, nieuwbouw en uitbreiding van erkenning. 

De bewoners van het toenmalige tehuis voor werkenden verhuisden geleidelijk naar diverse kleinere wooneenheden bij voorkeur in de (nabijheid) van de stad gelegen. 

Van de overheid ontvingen we een erkenning als tehuis voor niet werkenden. Over een periode van 20 jaar evolueerde dit naar een erkenning van 55 plaatsen. Bij de realisatie hiervan werd ook aandacht gegeven aan personen met meervoudige beperkingen en een grotere verzorgingsnood. Voor de huisvesting werd bewust gekozen voor relatief autonoom functionerende eenheden van 10 personen.

Ook het dagcentrum groeide verder naar een erkenning van 39 plaatsen. Er werden echter ook inhoudelijk bewuste keuzes gemaakt : toegankelijkheid voor alle doelgroepen waaronder ook deze met een hoge verzorgingsnood, een deeltijdse deelname en een expliciete aandacht voor ondersteuning van het thuismilieu door een logeer en "oppas"-aanbod.

Vanaf 1996 werd ook ingespeeld op de vraag naar meer ambulante woonvormen. Dit was een noodzakelijke evolutie die we aanvoelden bij de eigen cliënten en bij nieuwe aanvragen die toekwamen bij de sociale dienst. Einde 2011 is dit o.a. geresulteerd in een aanbod van 2 studioblokken in het centrum van de stad met respectievelijk 6 en 7 individuele woongelegenheden. 

Voor de doelgroep "personen met een niet aangeboren hersenletsel" (NAH) wilden we reeds lang een initiatief nemen. In 2010 werd uiteindelijk een samenwerkingsverband gesloten met VZW Stijn. Het O.C.M.W. va Scherpenheuvel-Zichem stelde een stuk bouwgrond ter beschikking van onze voorziening. In 2014 opende "Groenhoef" zijn deuren. Het project bevat 16 individuele studio's, een dagcentrum met 6 plaatsen en 2 kamers voor kortopvang. (www.groenhoef.be)
 


De toekomst

Uitdagingen naar de nabije toekomst zijn de realisatie van twee units die gespecialiseerd zijn in respectievelijk de opvang van meerderjarige personen met ernstige gedragsstoornissen (EGS) en personen met ernstige meervoudige beperkingen. Momenteel zijn we ook bezig met de realisatie van een woonblok met 7 studio's en een gemeenschapsruimte. Dit project zal in 2015 zijn deuren openen. 
De volgende jaren willen we ook intensief werken aan een stimulerend samenwerkingsverband met andere initiatiefnemers om een antwoord te kunnen geven op nieuwe uitdagingen.  Dit samenwerkingsverband kreeg de naam "tRede". We zoeken met dit samenwerkingsverband naar initiatieven die vernieuwend zijn en de efficiëntie verhogen op de domeinen zorg, medewerkers en logistieke processen. Uitdagingen zijn o.a. de omschakeling naar persoonsvolgende financiering waardoor de ondersteuning zich meer vraaggestuurd zal ontwikkelen. Ook aan de doelstellingen van "Perspectief 2020" m.n. zorggarantie voor geïnformeerde gebruikers in een inclusieve samenleving willen we actief meewerken.