Het Dagcentrum

Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
Dagcentrum
back next

Doelgroep

De werking richt zich tot meerderjarige personen met een verstandelijke beperking voor wie een voltijdse tewerkstelling in een beschermde werkplaats of het reguliere arbeidscircuit niet haalbaar is. De kandidaat dient ingeschreven te zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en een toelating verkregen hebben voor toegang tot een erkend dagcentrum. Daarnaast moet de kandidaat zich naar het dagcentrum kunnen verplaatsen, ofwel door gebruik te maken van de georganiseerde ophaaldienst ofwel door van eigen of openbaar vervoer gebruik te maken.


Doelstellingen


De doelstellingen van het dagcentrum zijn tweevoudig. Enerzijds het aanbieden van een zo zinvol mogelijke dagbesteding aangepast aan de mogelijkheden van de gebruiker. Hierin kunnen eveneens een aantal verzorgende en paramedische functies worden in opgenomen. Anderzijds is het de bedoeling om het cliëntsysteem van de gebruiker (ouders, familie,…) te ondersteunen. Dit gebeurt vooral door de organisatie van de dagbesteding maar ook door het aanbieden van logeermogelijkheden en oppas. Over logeermogelijkheden leest u elders op deze website meer.
Het dagcentrum biedt ook vakanties op maat aan. 
Er kan ook beroep gedaan worden op de deskundigheid van een multidisciplinair team.


Dagbesteding op maat


Vanuit ieders persoonlijke interesses, vaardigheden, motivatie, specifieke voorkeuren en noden wordt een individueel programma samengesteld. M.a.w. elke gast bepaalt, binnen zijn communicatieve mogelijkheden, zelf in belangrijke mate mee zijn eigen daginvulling. Door middel van een jaarlijkse bevraging en observaties wordt deze op punt gesteld. Elke activiteit vindt wel plaats binnen een vaste, voor de gasten herkenbare context. Het ruime aanbod brengt met zich mee dat er voor elke gast voldoende keuze gewaarborgd is.  Er is een aangepast aanbod voor personen met autisme en voor personen met dementie.
Deelname aan de dagcentrumactiviteiten kan op voltijdse of deeltijdse basis.
 

Arbeidsmatige activiteiten

Arbeid brengt structuur in het bestaan en laat personen iets betekenen in de groep en in de maatschappij.

In diverse kleinschalige ateliers wordt arbeid aangeboden:

 • Bakatelier: bakken van brood, taarten, wafels en koekjes
 • Tuinatelier: eenvoudig onderhoud van bloemenperkjes aan de voorziening en dieren voederen in de kinderboerderij van de Halve Maan,…
 • Semi-industrieel atelier: een gevarieerd aanbod aan eenvoudige industriële taken (vb. monteer- en sorteeropdrachten, reclamemailings postklaar maken, stickeren, inpakwerk, kledingcontainers leegmaken)
 • Huishoudelijk atelier: poetsen, helpen bij een kookactiviteit, tafel dekken en afdrogen, confituur en fruitjenever maken,…
 • Crea-atelier: schilderen, kleien, beelden maken, kaarten maken,…
 • Begeleid werk : een werkvorm waarbij vanuit een eigen keuze en met  de hulp van een jobcoach,  gestreefd wordt naar beperkt zelfstandig meewerken in het gewone arbeidscircuit. Hierover vind je meer elders op de website.
De opbrengsten van deze activiteiten worden aangewend voor de financiering van hierna vermelde socio-culturele activiteiten.

Vorming


Vorming neemt een belangrijke plaats in binnen het totale dagcentrumpakket. Regelmatig museumbezoek, eigen themawerking, aandacht voor de natuur,… passen in dit kader. 

Andere leergerichte activiteiten:

 • Werken aan de visuele en auditieve waarneming
 • Meewerken aan ons eigen tijdschrift "Hoezo"
 • Bibliotheekbezoek
 • Werken rond zelfredzaamheid, hygiëne
 • Actualiteit - nieuwtjes bespreken en duiden
 • Vorming rond relaties en seksualiteit

Een specifieke pijler binnen dit geheel vormt logopedie, waarbij expliciet aan articulatie, zinsbouw, taaldenken en communicatie wordt gewerkt.

Indien aangewezen, wordt de klemtoon eerder gelegd op basissensorische activiteiten:

 • Verschillende keren per week wordt er gesnoezeld
 • Luchtkussen en massage zijn vaste activiteiten
 • Regelmatig wordt met het "Veronica Sherborne" bewegingsprogramma gewerkt

Beweging en sport


Ook hier streven we ernaar iedereen een passend aanbod te geven, rekening houdend met interesse en mobiliteit.

Vaste activiteiten:

 • Zwemmen
 • Paardrijden en fietsen
 • Bowlingen, volkssporten en specifieke bewegingsoefeningen voor personen met zware beperkingen
 • Wandelen, ook binnen het regionale circuit van de wandelclubs
 • Sessies van volksdans, zitvolksdans en rolstoeldans
 • Deelname aan een petanquecompetitie en een netbalcompetitie
 • Deelname aan de Special Olympics (zwemmen, atletiek, ...)

Ontspanning


Aandacht voor muziek en dans, een fuif of optreden, allerlei uitstappen, verjaardagsfeestjes en alle festiviteiten door het jaar, een barbecue of uit gaan eten: al deze gezellige activiteiten zorgen voor de kers op de dagcentrumtaart. Zeer dikwijls organiseren we deze i.s.m. andere voorzieningen of nemen we deel aan het aanbod van andere dagcentra; veelal gebeurt dit in het kader van het "Regionaal Overleg".


Vestiging


Voor zijn activiteiten maakt het dagcentrum gebruik van gebouwen gelegen aan de Turnhoutsebaan 57 te Molenstede en aan de Speelhofstraat 8 te Diest.